Yeni Sisteme Muhalefet

Yeni sisteme  muhalefet

Bu gün Türkiye’de muhalefet güçlerinin/odaklarının “çeşitli konularda farklı düzeylerde yaşanan kriz ve sorunları, lehlerine çevirmekten neden bu derece uzaklar” sorusu yanıtı verilemeyen en önemli soru.

Ekonomik krize, siyasal, kültürel, sosyal sorunlara parlamento içi veya dışı sağ, sol muhalif siyasal güçler, sendikalar, meslek odaları veya yeni sosyal hareketlerin bu durumu iktidarın “gizli gücünü” oluşturuyor.

Bu konuda uzun bir süredir ileri sürülen “doğru ama bu böyle gitmez, iktidar partisinin muhalefetin bu durumundan yararlanmasının da bir sonu” olduğu görüşünü ise son seçimlerde olduğu gibi hayat tarafından uzun süredir doğrulanmıyor.

Son seçim süreci ve sonuçların doğur analizi geleceğin kazanılması için artık elzem bir hal aldı. Sağ ve sol muhalif siyasal güçlerin toplamı seçmenlerinde heyecan uyandıran ve enerji açığa çıkaran bir seçim muhasebesi ortaya koyabilmiş değiller. Tümü değişik düzeylerde iç çekişmeye enerji akıtıyorlar. Bu tablonun kendisi toplumsal yapının kültürel, siyasal, entelektüel genleriyle ilgi yanlarını ve davranış kalıplarının problemlerini gösteriyor.

Cumhuriyetin mirası 

Cumhuriyet projesi, kurulan devlete ulus yaratmak projesi olarak yaşadığı sorunlar nedeniyle gerçek anlamda toplum olma bilincine ulaşmada da başarısızlığı söz konusu. Ulus yaratma bir siyasal kategoridir. Toplum olma sosyolojik bir kategoridir. Toplumu, belirli bir toprak parçasında yaşayan, belirli bir kültürü ve ortak toplumsal kurumları paylaşan insanlar topluluğunun aralarındaki ilişkiler bütünü olarak tanımlamak mümkündür.

Türkiye’de tarihsel gelişim bağlamında, 21 yüzyılda evrensel normlara sahip yurttaşlar toplumu olmaktan uzak, tebaa toplumu olarak yerimizde sayıyoruz.

Son yıllarda iki farklı siyasal ve sosyal gelişme bunun çok çarpık bir biçimde gözler önüne sermiştir. Birincisi dünyanın hiçbir yerinde, seçilmiş en büyük illerinin belediye başkalarını ağlaya ağlaya görevden alan, il başkanlarını, örgüt yöneticilerini değiştiren bir iktidar partisi bizdeki gibi hiçbir şey olmamış gibi seçmenlerde büyük bir onay alma başarısı gösteremez, gösterememiştir. Aksine büyük bir siyasi tasfiyeye yaşanır.

İkincisi ise etrafımızı hızla saran küçük küçük işçi direnişlerine, kadın cinayetlerine, tacizlere, tecavüzlere, çocuk istismarlarına saymakla bitmeyecek sosyal vakalara karşı duyarsız, hakir, hoyrat, faydacı davranış kalıplarının ve yaklaşımların hızla yaygınlaşması veya görünür hale gelmesi tam da ulus yaratmadaki başarısızlığın toplum olma noktasında da yaşandığını gösteriyor.

Soma’da hayatlarını kaybedenlerinin yakınlarını tekmeleyen bürokratın adeta ödüllendirilmesini veya insanca çalışma ve yaşam hakkı için direnen hava alanı işçilerini “İtler” diye tanımlayan gazetecinin, yazarın veya bir yurttaşın hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor olması ne kadar toplum olduğumuzu ortaya seriyor. Kaybedilen babasının mezarını arayan cumartesi insanı genç kadının ”Verin babamın mezarını gidip evimde oturacağım” diye haykırışını sessiz, tepkisiz izleyenlerin durumuna ne demek gerek.

Muhalefet güçleri bu sosyolojik gerçeği aynen ulus yaratmadaki başarısızlığı kavrayamadığı gibi görmekten oldukça uzak. Bu nedenle 2015 sonrasında Türkiye’nin içine girdiği süreci ve dünyadaki gelişmeleri kavramakta yetersiz. Bu nedenle de kriz ve sorunları kendi lehine çevirme becerisi gösteremiyorlar.

Küreselleşen dünya eski gibi devam edemiyor

2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası kurumların, kuralları ve devletler ilişkilerinin yeniden şekillendiği, belirlendiği bir dönem yaşanıyor. ABD’de yaşananlar, Türkiye’de yaşananlar ve Ortadoğu’da yaşananlar bu sürecin birer parçası.

Ne ABD’nin başkanın, ne Recep Tayyip Erdoğan’ın ne de Rus Lider Putin’in tercihleri davranışlarını ve tercihlerini tek başına belirleyici değil. Esas sorun 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan sistemin değişme ihtiyacının kendini dayatmasıdır.

Başka bir ifadeyle küreselleşmiş dünya eski kurum, kural, işleyiş, ilişkileriyle yola devam edemez noktaya geldi. Dünyanın 65 ülkesinde çatışma var. Son iki yıldır yerkürede 2. Dünya Savaşı’ndaki kadar insan ölmemiştir ama yerinden yurdundan edilmiş insan sayısı tam 3 katıdır. Bu insanlar büyük ölçüde ölüm tehdit altında yaşamlarını sürdürüyorlar.

Son iki yılda Türkiye’de 46 bin insan işkence gördüğü için dava açtı. Aynı süre içinde hak savunucularına güvenlik güçlerine direnmek gibi ulusal ve evrensel hukukta yeri olmayan bir suçta 26 bin dava açıldı.

2. Dünya Savaşı sonrası geliştirilmek istenen “özgürlükler” devletlerinin yerini tüm dünyada güvenlikçi devlet anlayışı hızla gelişiyor. Siyasal, sosyal, kültürel hayatı belirleyen devletlerin bekası kaygısı/gerekçe başat konuma yükseldi.

Muhalefet yeni sisteme uygun mücadele yöntem ve araçlar yaratmalı

Türkiye’de de bu konsept çerçevesinde devletin yeniden yapılandırılması neredeyse tamamlandı. Sosyal, siyasal, kültürel hayat tepeden tırnağa değişiyor. Başkanlık sistemi, ABD ile yaşanan kriz, Türkiye’nin yanlış Ortadoğu politikaları, Kürd karşıtlığı bu büyük projenin birer halkası.

Artık hiç bir şey, hiçbir ülke on yıl öncesi gibi olmayacak. Muhalif siyasal ve sosyal hareketler bunu kavrayabildikleri ölçüde, Türkiye’nin yönelimine etki yapma fırsatını yakalayabilecekler. Eski parlamento sisteme dönme yakın dönemin bir hedef olamaz. Olsa olsa ancak bir hayal olabilir.

Türkiye’de 24 Haziran seçimleri sonrası inşa edilen devletin ve toplumun demokratik dönüş mücadelesi kısa erimli bir hedef olarak planlandığında sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Özetle muhalefet Başkanlık sistemine uygun mücadele yöntem ve araçlar yaratabildiği ölçüde güvenlik eksenli politikalar yerini özgürlüklere bırakmak zorunda kalacaktır. Özgürlükler, barış, adalet ve eşitlik gelişecek.

Demokratik sol güçler, Kürd siyasal güçler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri bu yola girmemek için çeşitli bahane ürettikleri ve daha da geciktikleri sürece “beteri varmış” sözünü daha çok duyarız.