KÜRTLER KENDİ KENDİLERİNİ YÖNETMEK İSTİYOR AMA NASIL?

Hafta sonu Diyarbakır’da yapılan Demokratik Özerklik Çalıştayı’na sunulan ve dün basında geniş yer alan  Demokratik  Özerklik modeli  taslağı, Kürt  Sorunu’nun çözüm tartışmalarına yeni bir ivme kazandırdı.  Her zaman olduğu gibi bu tartışmaya da  retçi, dışlayıcı ve ötekileştirici  yaklaşanlar olduğu gibi,  anlamaya, ilerletmeye çalışanlar da oldu. Çalıştay’a katılanların istisnasız tamamı çok farklı düşüncelerle  da olsa  ikinci yaklaşımı gösterdiler. Şimdiye kadar ender rastladığım  oldukça olgun ve verimli  bir tartışma yürütüldüğünü söylemek mümkün.

Başta  Meclis Başkanı  Mehmet  Ali Şahin, tehditkâr “kabul edilemez, tartışılamaz ve herkes sonuçlarına katlanır” ve AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç’ın “BDP Kürtleri temsil etmiyor”  açıklamasıyla birinci yaklaşımı sürdürmeleri, aynı zamanda  sorunun gelmiş olduğu boyutu, aşamayı  kavramaktan uzak olduklarını gösteriyor. AKP’nin yeni yol denemek isteksizliği tartışmanın ilk gününde kendini gösterdi.

BirGün gazetesi okuyucularının çok iyi bildiği gibi bu tartışmanın geçmişi, iki yıla dayanıyor. Kürt hareketi Demokratik Özerklik önerisini iki yıl önce ortaya atmıştı. Ancak önerinin bugüne kadar, hak ettiği gibi tartışıldığı ve kamuoyunca bilindiğini söylemek mümkün değil. Demokratik Özerklik önerisi  kamuoyunda daha çok basının gündeme getirdiği  ayrılma,  bayrak ve  yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle  sınırlı  ele alındı. Çalıştay’da sunulan taslak ve yürütülen tartışmalar bunun böyle olmadığını gösterdi.

KAPİTALİZME BAĞLI SOSYALİZMİ AŞMA ARAYIŞI
Taslak detaylı olarak incelendiğinde Türkiye’nin bir bölünme  riski ile karşı karşıya bulunmadığını  ve Kürt hareketinin önünde de açık veya gizli ayrı bir devlet kurma gayesinin olmadığı görülecektir. Aksine  merkezi devlete bağlılığın förmülasyonunun arandığı bir çaba görülecektir. Taslak metinde “devlet artı demokrasi” olarak formüle edilmek istenen yapının tam da bu kaygıdan kaynaklanan bir arayış olduğu dikkat çekiyor. Bu arayışa Kürt Sorunu’nun demokratik çözümünde hak ettiği değeri vermemenin ve gerekli katkıyı sunmamanın ciddi bir yanlış olacağına çalıştayda birçok katılımcı tarafından dikkat çekildi.
Demokratik Toplum Kongresi, bugüne kadar  ilki birinci  kongre sonuç bildirisi, diğeri son kongre sonuç bildirisi olmak üzere Demokratik Özerklik’le ilgili  iki temel belge ortaya çıkarılmıştı. Son belgeyi ilk ikisinden ayıran en önemli husus ise, bunun çalıştaya sunulan bir taslak metin olmasıdır, sonuç bildirisi olmamasıdır. Tartışmanın bu durum göz önüne alınarak yürütülmesi daha anlamlı ve yararlı olacaktır.
Çalıştayda sunulan taslak metin ve üzerine yürütülen tartışmanın, daha önceki metinlerde belirgin olarak ortaya çıkmamış  bazı noktaları, netleştirdiğini söylemek mümkün. Bunların da Demokratik Toplum Kongresi’nin değil, DTK bileşeni olan Kürt hareketinin görüşleri olduğunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü, aşağıda sözünü edeceğim bu noktalara ilişkin, DTK bileşenlerinden de çok ciddi eleştiriler geldi.
Taslak metin ve üzerine yürütülen tartışmaların belirginleştirdiği en önemli noktalardan biri  Kürt hareketinin Demokratik Özerklik projesinin sınırlarının, kimi liberal aydınların ve batı kamuoyunun anladığı  gibi  2004 yılından beri çok tartışılan, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in onaylamadığı Kamu Yönetimi  Reformu’yla veya Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı kapsamıyla sınırlı olmadığı, bunları da kapsayan ama bunların  çok ötesine geçen bir özerklik anlayışına sahip oldukları görüldü.
Bunun çerçevesini, merkezi devletin demokratik değişiminin sağlanması yanı sıra farklı kültürlerin ve bölgelerin kendi kendilerini yönetecekleri toplumsal örgütlenme ağıyla ikili  iktidar biçiminde tanımlıyorlar. Bir tür kapitalist sistem içersinde bölgesel özyönetim modeli savunuluyor. Taslak metni sunanların ifadesiyle “kapitalist merkezi devleti, sosyalizmi aşan bölgesel yönetim” modeliyle devleti değişime zorlamanın arayışı. Bu nokta, katılımcılar arasında oldukça farklı tartışmalara yol açtı. Sosyalist sistem arayışını (sunuş yapan arkadaşın sık sık biz sosyalistler diye cümle kurması bazılarını fazla rahatsız etti) doğrudan eleştirenler, ütopik bulanlar ve  benim gibi riskli  bir  yaklaşım olarak değerlendirenler de  oldu. Tabii ki, bu ikili yapıyı gerçekleşebilir bulanlar da oldu.
Kapitalist merkezi sisteme  bağlılığı kabul eden, sadece bir  bölgede toplumsal örgütlenmelere dayalı bir yönetim modeli  sürdürülebilir olmadığı gibi, reel sosyalizm deneyiminden de  çok iyi tanıdığımız gibi devleti sönümlendirme iddiasıyla geliştirilecek sadece toplumsal  örgütlenme yönetimiyle sınırlı bir modelin, toplumu  parti örgütleri eliyle yönetmeye dönüşmesi riski basite alınamaz. Bu yönetim modeli, aynı zamanda,  Kürt hareketinin 1999’ da terk ettiğini  ilan ettiği “toprağa bağlı” çözüm arayışlarına geri dönüşün kapısını aralayan bir model olması nedeniyle de çözüm sürecini zorlaştırıcı bir işlev görebilir.
ÖZERKLİĞE ANAYASAL STATÜ
Taslağın ortaya çıkardığı bir başka gerçek ise Kürtlerin  kendi kendilerini yönetmenin bir modeli olarak, demokratik özerkliğe  anayasal  statü ve  kimlik haklarını güvence altına almayı bir biçimde karşılamayan  yeni bir anayasanın Kürt sorununun çözümüne katkı sunmaktan daha fazla çözümsüzlüğü getireceğidir. Kürt hareketi, Demokratik Özerklik projesinin çerçevesini  belirlemeye çalışıyor.  Bu çerçevenin oluşmasında da her kesimin katkı koyması isteniyor. Kürt hareketinin özerklik tanımının içeriğini nasıl doldurduğundan bağımsız olarak, çözüm isteyen herkesin buna katkı sunması elzemdir. Çünkü bu, aynı zamanda bu topraklarda bir arada yaşamak isteyen herkesin bizatihi kendisinin nasıl yaşamak istediğine dair de bir tartışma ve süreçtir. Yani Kürtlerin Demokratik Özerklik talebi yalnızca Kürtlerin  yaşamıyla ilgili bir talep değil, her kesin  yaşamını belirleyecek  bir talep.
Tartışma taslağının yanıt vermediği önemli  eksiklik ise bölgesel yönetim modeline indirgenmiş Kürtlerin kendi kendilerini yönetme modelinde Fırat’ın batısında yaşayan Kürtlerin bunu nasıl gerçekleştireceğidir. Bu durum başlı başına yapılan demokratik özerklik tanımının taşıdığı sorunları fazlasıyla gösteriyor.
Tekrarlamakta yarar var. Tartışılan metnin, bir taslak metin olduğu akıldan çıkarılmadan tartışma yürütmek gerek  ve Türkiye’nin  çözümünü  bulma muradıyla ortaya atılmış bir projedir. Bunun gerçekleşebilir hale gelmesi herkesin diğeriyle empati kurarak sunacağı katkıya fazlasıyla bağlı.

BİRGÜN

21 Aralık 2010