YENİ YAZI DİZİ -4- Yerel seçimlere Hazırlanırken: SOL YÖNELİMLER İTTİFAKLAR TARTIŞMALAR

 

BirGün GAZETESİ

13 MAYIS 200 8

Hakan Tahmaz- Önder İşleyen

 

EMEP GENEL BAŞKANI LEVENT TÜZEL

Halk güçlerini birleştiren demokratik bir bloktan söz ediyoruz

 

“Bir avuç çıkarcı, iş birlikçi sermaye çevresi dışında milyonlarca emekçiyi birleştirecek bir platformun oluşması mümkün ve zorunludur. Bunun politik zemini halkın ve ülkenin çıkışının programıdır.”

 

1980 sonrası solda birlik arayışlarından uzun dönem uzak durmuş, ancak 2000 yılların başında itibaren güç birliği tartışmalarında ve bu doğrultudaki çeşitli oluşumlarda yer alan EMEP çevresinin 22 Temmuz  seçimleri sonrası konuya nasıl yaklaştığını EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel ile konuştuk. Tüzel halk güçlerinin işbirliğine vurgu yapmakta ve çatı partisini böyle tanımlamaktadır.”

 

<<Türkiye en köklü ve en ciddi sorunlarını rağmen sol oldukça etkisiz bir konumda, sol bu durumu nasıl aşabilir?

Değişimden söz eden egemen güçlerin değişimlerinin çözüm üretmediği ve sorunları daha da derinleştirdiği görülür bir şey. Ekonomi, Kürt sorunu, Laiklik ve bir dizi problemde açmazlar sürmektedir. Bu hem AKP hem de karşısındaki burjuva muhalefeti açısından böyledir. Krizlerin, kutuplaşmaların ve yönetme problemlerinin derdiyle onları baş başa bırakmak ancak elbette kendi alternatifimizi koymak ve örgütlemek durumundayız. Kendi alternatifimiz ve sol kast edilince herkesin başka nitelendirmeleri oluyor. Sol deyince eğer CHP’yi anlıyorsak dediğiniz gibi etkisiz bir durumda olduğu açıktır ve son kongreleri de böyle devam edeceğini göstermiştir. Sosyal demokrasinin iktidar güçleri karşısında güçlü bir muhalefet potansiyeli oluşturması söz konusu değildir, bu beklenmemelidir de. Kaldı ki sosyal demokrasi AKP den farklı hangi halkçı ve birleştirici bir çözüm programına sahiptir ki ondan medet umalım.

Kendini sosyalist güçler içinde görenlerin doğruları söylemenin dışında bunları bir politik güç olarak çıkarmak ve alternatif oluşturma açısından elbette zayıflıkları vardır ve bizim de buna çözüm bulmamız ve tartışmamız gereklidir.

 

<<Solun toplumsal ve inandırıcı bir güç olabilmesin politik zemini ne olmalıdır?

Sol deyince emperyalizm karşıtı bağımsızlıkçı ve emekçilerin çıkarlarını savunan bir program savunucuları açısından bir güç oluşturmanın yolu fraksiyonculuktan vazgeçmek ve bunu yaparken de halkı birleştirmek göreviyle hareket etmek zorunludur. Bir avuç çıkarcı, iş birlikçi sermaye çevresi dışında milyonlarca emekçiyi birleştirecek bir platformun oluşması mümkün ve zorunludur. Bunun politik zemini halkın ve ülkenin çıkışının programıdır. Emperyalist program ve dayatmalar karşısında bağımsızlık, din ve inanç istismarcılığı karşısında gerçek laiklik, halkların eşitliğinin ve özgürlüklerinin inkarı karşısında demokratikleşme ve Kürt sorununun barışçı çözümü, küreselleşme adıyla liberal sermaye saldırıları karşısında halkçı ekonomik taleplerin karşılanması ve tedbirlerin alınması, kar ve rant anlayışlarının karşısında çevre, kültür ve tarihsel varlıkların korunması…Böylesi bir mücadele platformu “sol”u halk güçlerini birleştiren toplumsal ve inandırıcı bir güce taşıyacaktır. İçinde bulunduğumuz koşulların getirdiği “gün” de o gündür.

 

<<Son yıllarda solun yapmış olduğu değişik işbirliklerinden istenen sonuçların elde edilememesini nedeni nedir?

Seçime üç kala yapılan iş birliklerinin, tabanda yani iş yerlerinde, mahalle ve köylerde, “yerellerde” halk güçlerinin birleşik yapısından yoksun “yukarıda” kotarılan birliklerin etkili olması ve bir iddia taşıması mümkün değildir. Nitekim bu güne dek yapılan bu seçim birliklerinin sonuçları olabilecek en az etkiyi ve başarıyı doğurmaktadır. Sadece örgütlü yapıların biz birlikteyiz demesi yetmemekte. Bu birlikteliğin platform ve politik zemin olarak kapsayıcı bir örgütlenme, mücadele ve söyleme sahip olması gerekir.

 

<<Solun mevcut durumunu aşmaya yönelik tartışmalarda en aktüel olan öneri Çatı Parti önersinde partiniz de ismi geçmektedir. Siz Çatı Partisini nasıl tanımlıyorsunuz

Çatı partisini sadece adı geçen partilerin oluşturduğu bir seçim partisi olarak değil; bu partilerin verdiği destek ve ön ayak olmalarıyla, küreselleşmeci sermaye programının destekçisi ve baskıcı, inkârcı, çözümsüz gerici ve şoven güçler dışında kalan tüm emek ve demokrasi güçlerinin yer aldığı bir hareketten söz edilmektedir. Böyle olunca isimler, sıfatlar değil; bu asgari programı benimsemiş tüm güçler, sendikalar, kurumlar, çevreler, hareketler ve de kişilerin yer alacağı geniş ve birleşik bir yapı düşünülmelidir. Bu hareketin halk güçlerini birleştiren demokratik bir blok ve onun siyasi yapısı-partisi- olarak benimsenmesi mümkündür. Böyle bir hareket sadece üst yapı ve kurumsal kimlik taşımayacak, sözünü ettiğimiz en altlarda dahi örgütlü ve mücadeleci birlikler oluşturacaktır. Ancak böyle bir alternatif bu bağımlı, çözümsüz düzen karşısında toparlayıcı ve değiştirici güç olabilir.

 

<<Çalışma yürüttüğünüz partilerle bu konuda nasıl bir ortak noktanız bulunmamaktadır?

Böyle bir anlayışla halkın karşısına çıkıldığında etkili, inandırıcı bir güç oluşacağı noktasında hemen herkes anlaşmaktadır. Demokrasi için birlik fikri genel kabul görmektedir. Yapılacak yerel seçimler öncesinde bunun oluşturulması ön görülmektedir. Ancak aktüel, sıcak gelişmeler sistemli ve de hızlı bir çalışma ortamı oluşturulmasını engellemekte, ağırlaştırmaktadır. Bu da yerel seçimlere ortak bir siyasi yapı ve parti ismiyle girilmesinde zorluklar, gecikmelere yol açma riski oluşturmaktadır.

 

<< EMEP Çatı partisinin bileşenlerini ya da öznelerini nasıl tanımlıyor?

Bu bileşenler şu ya da bu sıfatı taşıyan solcu vb değil önerilen ve halkın çıkarları, talepleri olduğu düşünülen programa-platforma- onay veren, içinde yer alabilecek tüm güçler, yapılar ve kişiler olabilir.

 

<<Çatı Partisi içinde yer alan ya da destekleyen parti ve çevrelerin hukukunu nasıl olacak?

Ortak hareket ve çalışma hukuku tartışılarak oluşturulabilecek bir şeydir. Elbette basit, karmaşık olmayan bir yapı ve işleyiş yeterli ve de zorunludur. Burada anlaşmanın ve birbirini anlamanın yolu fraksiyonculuktan, grup alışkanlıklarından uzaklaşmak ve açıklık, eleştirellik, tahammüllülük, halka bağlılık gibi devrimci, ilerici değerlerimizden uzaklaşmamaktan geçmektedir.

 

   <<Bunun için bir plan oluşturuldu mu?

Henüz bir plandan söz edilemez ama üzerine kafa yoranlar mutlaka vardır.

 

 

<<Gazetelere parti Başkanlığı için düşünülen bazı isimler ve Mayıs ayında içinde çağrı grup oluşturulacağı yansıdı bu doğrultudaki çalışmalar ne aşamada? Gazetelerde adı geçenlerin spekülasyon olduğu rahatlıkla söylenmelidir. Böyle bir çalışma içinde yer alması arzu edilen isimlerle yapılan görüşmeler olmuştur ama bundan öte bir ileri adım henüz yoktur. Ancak gelişmeler çok daha hızlı ve de kararlı hareket etmeyi gerekli kılmakta.

 

 

<<Siz bir tür ittifak partisi mi öneriyorsunuz?

İttifak da denebilir. Ancak unutulmamalıdır ki çıkış noktası sol güçlerin ittifakı vb değil işçilerin, emekçilerin birleşmesine hizmet edecek bir ortak hareket oluşturma olmalıdır.

 

 

<<Bazı çevreler ve kişiler seçim partisi öneriyor buna nasıl bakıyorsunuz?

Seçim partisi oluşturmak ta bir şeydir ama halkın ve ülkenin çıkışı için neyi ne kadar karşılar bu tartışılır. Bu tarz bir seçim işbirliği partisinin halkta bir çekim ve inandırıcılık oluşturması, iddia ve iktidar alternatifi kanaat yaratması mümkün değildir.

 

 

 

<<Sol ve emek güçleri arasında koordinasyon kurulu önerisi var buna ne diyorsunuz?

Koordinasyon Kurulu vb şeyler tartışılabilir, olabilir de. Ancak her ne olacaksa bunların bir an önce halka dönük çağrı ve çalışmalar içine girmesi gereklidir. Dünyada konuşulan ve kriz, bunun etkileri, küresel boyutta konuşulan açlık ve kirlilik tehlikeleri kapitalist emperyalist dünyanın çözümsüzlüğünü fazlasıyla sergilemektedir. Ülkemiz iktidarı açısından da sorunlar ve tehditler benzerdir. İşsizlik, sosyal güvenlik gaspı, emek sömürüsü, piyasacılık ve rantçılık, özgürlüklerin inkârı ve savaşçı dayatmalar, çağdışı gerici emeller ve eskiye rağbet… Bütün bunlar devrimci ve halk güçlerinin, emek ve demokrasi güçlerinin çağrısını etkili kılmaktadır. Gün birlik ve mücadele için ileri atılmanın, geleceğe sahip çıkmanın günüdür. 1 Mayıs öncesi, sonrası, son günlerde yaşananlar herkese sorumlulukla hareket etme görevini önüne koymaktadır.

 

<<Sol, yerel seçimlerden başarılı ve moralli çıkması için nasıl bir taktik izlemelidir?

Sol kendi derdi ve açmazlarıyla uğraşma görüntüsünden çıkarak koşulların yarattığı olanakları değerlendirme sorumluluğuyla ve anmakta olduğumuz Deniz’lerin halka bağlılık tutumuyla, halkı, işçi ve emekçiyi birleştiren, kutuplaştırmalar karşısında çözüm bekleyen talepler etrafında bağımsız bir çalışma yürütmelidir. Gün, zorbaların gitmesi için birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Gün ülkemiz halklarının barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye kurmak için ileri atılma günüdür.